Algemene voorwaarden Antwerp Nautical Event

Product van XVE.Agency BV

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, opdrachten, projecten, overeenkomsten en facturen (hierna “de Overeenkomst”) met betrekking tot de levering van diensten en/of producten uitgaande van de XVE.Agency, met maatschappelijke zetel te Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen (hierna ” XVE.Agency”) aan de Klant. XVE.Agency biedt deze diensten aan onder de commerciële merknaam “Antwerp Nautical Event”.

Aanvaardinq en geldigheid van onze voorwaarden

De Klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden, dewelke in geen geval tegen XVE.Agency kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze werden meegedeeld.

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant of een derde, zelfs indien XVE.Agency deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden moet vooraf en schriftelijk aanvaard worden door XVE.Agency.

Voorstellen, bestellingen en aanvaardinq van bestellingen

Alle voorstellen gedaan door XVE.Agency zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting. XVE.Agency is slechts gebonden door een bestelling waarvan de betaling reeds ontvangen werd, of wanneer de factuur met overeengekomen betalingstermijn door XVE.Agency werd verstuurd.

worden conform de  Algemene Verordening Gegevensbescherming door XVE.Agency verwerkt voor dossierbeheer, ter voorbereiding en optimalisatie van de samenwerking en voor het bezorgen van informatie over diensten, acties en producten.

De Klant kan steeds vragen welke gegevens verwerkt worden en ze laten verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden op de website www.antwerpnauticalevent.be.

Indien de Klant het niet eens is met de manier waarop zijn gegevens verwerkt worden, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, [email protected]).

Leveringen

De levering van goederen of diensten geschiedt door de terbeschikkingstelling door XVE.Agency aan de Klant op de locatie zoals afgesproken met de Klant.

Beëindiging van de overeenkomst

Elke partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen 1) indien de andere partij ernstig tekort komt aan haar contractuele verplichtingen en 2) indien de weersomstandigheden zodanig zijn dat het leveren van de dienst aan de Klant niet meer verantwoord is. (zie Art. 11)

Deze beëindiging kan medegedeeld worden met alle beschikbare communicatiemiddelen, zoals via mail naar  [email protected] voor XVE.Agency en naar het emailadres of de GSM van de Klant zoals door de Klant opgegeven bij reservatie.

Ingeval van beëindiging omwille van een ernstige tekortkoming, heeft elke partij aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de andere partij laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.

Elke partij heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, zijn betalingen heeft gestaakt, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen van één of meer van zijn schuldeisers, of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De andere partij heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

Prijzen en betaling

Alle bestellingen van goederen of reservaties van diensten dienen steeds volledig op voorhand betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn berekend op basis van de door de Klant gestelde eisen; bij eventuele wijziging van deze eisen kunnen de prijzen door XVE.Agency herzien worden.

Alle klachten over facturen dienen, om ontvankelijk te zijn, per aangetekend schrijven aan XVE.Agency te worden gemeld binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur. Het louter indienen van een klacht, bevrijdt de Klant geenszins van zijn betalingsverplichtingen.

Indien een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald wordt binnen de acht (8) dagen na de vervaldatum, zal een eerste betalingsherinnering aan de Klant worden gestuurd.

Iedere verdere vertraging in de betaling doet, ingaand op de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest lopen gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met drie (3) %, waarbij elke begonnen maand ais een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het nog openstaande bedrag met een minimum van EUR 1.250 en een maximum van EUR 2.500.

XVE.Agency behoudt zich bovendien het recht voor om bij eIke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vervallen factuur en in ieder geval waarin XVE.Agency de overeenkomst kan beëindigen, te beslissen de uitvoering van iedere lopende overeenkomst te schorsen en dit bij eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaande aanmaning of bericht. In dergelijk geval kan XVE.Agency verdere leveringen aan de Klant en uitvoering van prestaties ten voordele van de Klant opschorten zonder gerechtelijke tussenkomst, en alle zelfs nog niet‑vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen, en levering of prestaties slechts uit te voeren tegen contante betaling, dit alles niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat XVE.Agency kan laten gelden.

Annulering

Indien de Klant de overeenkomst wil annuleren, moet hij XVE.Agency zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of via mail in kennis stellen. De Klant kan de Overeenkomst kosteloos annuleren tot 15 dagen voor de aanvang van de overeenkomst.

Bij annulering tussen 15 dagen en aanvang van de het event, bedraagt de annuleringsvergoeding 100% van de deelname som.

Aansprakelijkheid

XVE.Agency kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan XVE.Agency of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten.

XVE.Agency is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving, verlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens.

Klachten

Om ontvankelijk te zijn moeten klachten over de uitvoering van de overeenkomst:

  • binnen 24 uur gemeld te worden bij XVE.Agency, en
  • binnen één maand na afloop van de overeenkomst, met duidelijke en gedetailleerde omschrijving van de klacht en van de eis of verwachting van de Klant te worden bezorgd aan XVE.Agency .

Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan uitgevoerd worden door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle gebeurtenissen buiten de normale controle van partijen, inbegrepen maar niet beperkt tot abnormale weersomstandigheden, omstandigheden van alle aard die de veiligheid van de Klant in het gedrang kan brengen, storingen van technische aard, vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, overheidsbeslissingen, pandemieën, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de partijen zelf, hetzij hun leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Indien de overmacht van tijdelijke aard is en meer dan vijftien (15) kalenderdagen aanhoudt, kan elke partij de overeenkomst beëindigd verklaren zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. XVE.Agency behoudt zich echter het recht voor betaling te vorderen van alle kosten veroorzaakt door de uitvoering van de betreffende overeenkomst tot het begin van de overmacht.

Splitsbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettelijk, nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, zal dit de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige artikelen niet aantasten.

XVE.Agency en de Klant zullen in dit geval in onderling overleg de ongeldige, onwettelijke, nietige of onuitvoerbare bepaling(en) vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van partijen verwezenlijkt.

Geen verzaking

De verzaking door of vertraging van XVE.Agency in het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel onder deze Algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd ais een definitieve afstand daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel de verdere uitoefening daarvan verhinderen.

De rechten en rechtsmiddelen die voorzien zijn in deze Algemene Voorwaarden zijn cumulatief en sluiten andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen niet uit.

Toepasselijk recht en Bevoegdheid

Alle overeenkomsten afgesloten met XVE.Agency worden beheerst door en zijn opgesteld overeenkomstig het Belgisch recht. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.

Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten met XVE.Agency behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de maatschappelijke zetel van XVE.Agency gevestigd is.

XVE.Agency behoudt zich nochtans het recht voor om de zaak in te leiden voor de rechtbanken van de plaats waar de Klant zijn woon‑ of verblijfplaats, hoofdzetel of enige uitbatingszetel heeft.

Persoonsgegevens

Zowel de Klant als XVE.Agency verplichten zich er toe de regels inzake de bescherming van het privé‑leven na te leven.